Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Berghauser Pont

Definities

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die worden of zijn gesloten tussen Berghauser Pont en Afnemer behoudens voor zover anders overeengekomen. Berghauser Pont aanvaardt geen algemene voorwaarden van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Berghauser Pont. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: een aanbod van Berghauser Pont aan Afnemer;

Abonnement: Overeenkomst tussen Berghauser Pont en Abonnee, krachtens welke Berghauser Pont aan Abonnee via een door de Abonnee aangemaakte persoonlijke toegangscode elektronisch toegang verleent tot Databank(en);

Abonnee: eenieder die een Abonnement heeft afgesloten op een Databank;

Afnemer: eenieder die een Overeenkomst aangaat met Berghauser Pont, waaronder een Abonnee en/of Deelnemer en/of Opdrachtgever, handelend in de hoedanigheid van een zakelijk gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel: een artikel in deze Algemene Voorwaarden;

Berghauser Pont: de Berghauser Pont entiteit waar Afnemer een Overeenkomst sluit;

Cursus: een door Berghauser Pont aangeboden cursus, praktijkdag, opleiding, event of training;

Databank-eigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Databank(en) en/of op de in de Databank(en) opgenomen gegevens, voorzover dit een ander is dan Berghauser Pont;

Databank: de bestanden die Berghauser Pont ter beschikking stelt alsmede de in de bestanden opgenomen gegevens, die de Abonnee in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te bestellen, al dan niet beschermd onder de Databankenwet. Hieronder wordt mede verstaan de digitale leeromgeving;

Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een Cursus;

Incompany Opdracht: een opdracht tot het verlenen van incompany diensten;

Opdrachtgever: een opdrachtgever die opdracht geeft tot het geven van een Incompany Opdracht;

Overeenkomst: een overeenkomst die een Afnemer aangaat ten aanzien van afnemen van fysieke goederen, het volgen van een Cursus en/of een Abonnement;

Partijen: Afnemer en Berghauser Pont tezamen;

Schriftelijk: wijze van berichtgeving, te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de Databank toegankelijk is, hetzij via de post, fax of e-mail verzonden.

Abonnementen

2. Totstandkoming en duur Abonnementen

2.1 De Overeenkomst tot het abonneren op de Databank(en) komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag van een Abonnement bij Berghauser Pont en de aanvaarding door Berghauser Pont hiervan. De Abonnee aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze Algemene Voorwaarden. Een aanvraag geldt als aanvaard door Berghauser Pont wanneer zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

2.2 Het Abonnement treedt in werking op het moment van aanmelden en geldt tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de Abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2.3 Indien de Databank-eigenaar geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel de Databank(en) niet langer beschikbaar stelt, heeft Berghauser Pont het recht het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de Databank(en) af te sluiten.

2.4 Een Abonnement kan tussentijds worden opgezegd door een Afnemer overeenkomstig Artikel 15.8.

2.5 Berghauser Pont kan het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer de Abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Abonnee is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de toegangscode van de Abonnee gebruiken.

3. Betaling Abonnementen

3.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt en die een duur hebben van langer dan een maand worden, tenzij anders overeengekomen, per jaar voorafgaand aan de start van het jaar gefactureerd.

4. Apparatuur voor Abonnementen

4.1 De Abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik te kunnen maken van de Databank(en).

4.2 Berghauser Pont kan de toegang tot de Databank(en) tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Berghauser Pont streeft ernaar de Abonnee tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen.

5. Licentie voor Abonnementen

5.1 Berghauser Pont verleent de Abonnee het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot een Databank.

5.2 Onder ‘normaal gebruik’ zoals benoemd in Artikel 5.1, wordt verstaan: het inloggen bij de Databank met de persoonlijke toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) en het raadplegen van de kennis daarin, zolang het Abonnement loopt. Onder ‘normaal gebruik’ wordt uitdrukkelijk niet verstaan: het onrechtmatig verveelvoudigen en/of openbaar maken van beschikbaar gestelde informatie. Het is de gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan en hetgeen is bepaald in Artikel 9.1.

6. Levering van informatie bij Abonnementen

6.1 Levering van informatie geschiedt te allen tijde tegen de dan geldende prijzen vanuit een door Berghauser Pont gekozen verzendadres.

6.2 Levering van informatie geschiedt slechts in opdracht van de Abonnee. De juistheid en de omvang van de opdracht van de Abonnee wordt gebaseerd op de door de Abonnee aan Berghauser Pont gegeven en kenbaar geworden instructies.

6.3 De Abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van een Databank.

6.4 Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de Abonnee. Berghauser Pont aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de Abonnee ten gevolge van verzending en/of andere vormen van transport van informatie.

7. Aansprakelijkheid Abonnee

7.1 Gebruikersnaam en wachtwoord vormen een strikt persoonlijke toegangscode. Het is de Abonnee niet toegestaan deze toegangscode aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken. De toegangscode geeft de Abonnee de mogelijkheid om de Databank(en) vanaf twee verschillende computers te raadplegen.

7.2 Indien een derde de toegangscode van de Abonnee gebruikt, is de Abonnee, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.

7.3 De Abonnee is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen. De Abonnee verklaart hierbij dat hij geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van andere bij Berghauser Pont aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.

7.4 Na afloop van het Abonnement is de Abonnee niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De Abonnee verklaart hierbij dat hij na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van bij Berghauser Pont aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.

8. Proefabonnee

Het is de Abonnee niet toegestaan om binnen een termijn van 6 maanden na de afloop van een Proefabonnement opnieuw een Proefabonnement aan te vragen. Deze wordt binnen deze periode ook niet verleend. Een Proefabonnement wordt na afloop van de vastgestelde periode zonder tegenbericht van een Proefabonnee omgezet naar een Abonnement tegen de dan geldende tarieven voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een Databank, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van een Databank etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van Databanken, berusten bij Berghauser Pont, dan wel bij een derde van wie Berghauser Pont een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Berghauser Pont of bij wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is voor het in Artikel 5 bedoelde normale gebruik.

9.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Berghauser Pont verleent Abonnee toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.

9.4 Abonnee is verplicht van diegene aan wie hij het in Artikel 8 genoemde – al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is – ter beschikking stelt te bedingen, dat diegene de in dit Artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van Abonnee jegens Berghauser Pont voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Berghauser Pont.

Cursussen

10. Totstandkoming Cursussen

De Overeenkomst die wordt gesloten ten aanzien van het volgen van een Cursus komt tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke bestelling of aanvraag via de website van Berghauser Pont en de aanvaarding door Berghauser Pont hiervan. De Deelnemer aanvaardt door zijn aanmelding deze leveringsvoorwaarden. Een aanvraag geldt als aanvaard door Berghauser Pont wanneer zij niet uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

11. Aanmelding en annulering van Cursussen

11.1 Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Direct na aanmelding ontvangt de Deelnemer een bericht van bevestiging. De factuur wordt verzonden per e-mail nadat de aanmelding is verwerkt. Circa twee weken voorafgaand aan de Cursus ontvangt de Deelnemer alle logistieke gegevens over de Cursus (locatie, intake, materiaal).

11.2 Deelnamekosten zijn inclusief Cursusmateriaal en catering, tenzij anders vermeld.
De deelnamekosten zijn exclusief BTW.

11.3 Een Deelnemer kan geheel vrijblijvend en kosteloos een optie op een plaats in een Cursus nemen. Aan dergelijke opties kunnen geen rechten worden ontleend. Directe inschrijvingen gaan altijd voor opties.

11.4 Indien een Deelnemer onverwacht verhinderd is, kan hij/zij zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. In dat geval dient wel contact opgenomen te worden met Berghauser Pont. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij de Deelnemer € 75,- annuleringskosten in rekening. Indien een Deelnemer heeft gekozen om door te schuiven naar een volgende uitvoering brengen wij € 75,- administratiekosten in rekening. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang brengen wij 50% van het deelnemersbedrag in rekening. Wanneer een Deelnemer minder dan 2 weken voor aanvang annuleert, brengen wij het volledige deelnemersbedrag in rekening.

11.5 Berghauser Pont behoudt zich het recht voor de Cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

11.6 Berghauser Pont streeft ernaar om de Cursus te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is Berghauser Pont echter toegestaan om, indien omstandigheden daartoe dwingen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Berghauser Pont.

11.7 Aan de wederpartij komt geen beroep op overmacht toe indien Berghauser Pont een passend alternatief, bijvoorbeeld een alternatieve cursusdatum, heeft aangeboden.

12. Toegang Cursussen

12.1 Berghauser Pont is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de Cursus te ontzeggen:
– zolang volledige betaling van het Cursusgeld niet volledig is voldaan;
– zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding;
– indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de Artikelen 15.2 en 15.3;
– of indien de cursist in het verleden aan Cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door Berghauser Pont mogen worden gesteld.

12.2 Berghauser Pont kan de Deelnemer van de Cursus uitsluiten, wanneer de Deelnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement is ingediend, of hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt.

13. Auteursrechten van Cursussen

Verstrekking van het cursusmateriaal, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

14. Relatiebestand Cursussen

14.1 De Deelnemer geeft met zijn aanmelding toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Berghauser Pont, teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen onder meer te informeren over Cursussen en voor andere doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.

14.2 Op eerste verzoek van een Deelnemer worden adresgegevens als in Artikel 14.1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst of Cursus.

Algemene bepalingen

15. Prijs en betaling

15.1 De Aanbiedingen van Berghauser Pont zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die Afnemer bij de eventuele bestelling of aanvraag heeft verstrekt. Van de juistheid van deze gegevens mag Berghauser Pont uitgaan. De inhoud van folders, brochures, websites van Berghauser Pont en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Berghauser Pont niet.

15.2 Betaling van facturen dient, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Berghauser Pont in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

15.3 De termijn van 14 dagen in Artikel 15.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

15.4 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Berghauser Pont in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,- (exclusief BTW).

15.5 De door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 Afnemer mag een schuld uit deze Overeenkomst niet met enige vordering op Berghauser Pont verrekenen.

15.7 Berghauser Pont behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

15.8 Berghauser Pont is gerechtigd haar prijzen eenzijdig te verhogen. Berghauser Pont stelt een Abonnee indien mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk of via de persoonlijke internetpagina op de hoogte. Afnemer kan bij prijsverhogingen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang Schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

16. Aansprakelijkheid Berghauser Pont

16.1 De aansprakelijkheid van Berghauser Pont voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals of door Berghauser Pont uitgegeven, of door Berghauser Pont in de Cursus is uitgedragen – die de wederpartij lijdt doordat Berghauser Pont (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

16.2 Een eventuele aansprakelijkheid van Berghauser Pont en van de personen, voor wie Berghauser Pont verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

16.3 Artikel 16.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Berghauser Pont of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

16.4 Onder de in Artikel 16.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voorzover die door (een) ander(en) dan Berghauser Pont zijn samengesteld.

16.5 Onder de schade waarvoor Berghauser Pont krachtens Artikel 16.1 en Artikel 16.3 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van Databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de in Artikel 4 bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten en enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de Databank(en), het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de Databank-eigenaar en het niet langer beschikbaar stellen van de Databank(en) door de Databank-eigenaar

16.6 Afnemer vrijwaart Berghauser Pont tegen alle aanspraken van derden in verband met deze Overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Berghauser Pont in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

17. Incompany Opdracht

17.1 In het geval van een fysieke bijeenkomst als onderdeel van een Incompany Opdracht zal de Opdrachtgever zorg dragen voor de aanwezigheid van een geschikte accommodatie, catering en audiovisuele middelen (waaronder in ieder geval een beamer).

17.2 In het geval dat de Incompany Opdracht (voor een deel) online verzorgt wordt, zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat iedere Deelnemer beschikt over een desktop/laptop met beeld en geluid en een stabiele internetverbinding.
17.3 De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van kracht bij Incompany Opdrachten:
a. Bij een annulering van een fysieke cursus zal overleg plaatsvinden tussen de Opdrachtgever en Berghauser Pont om tot nieuwe afspraken te komen.
b. Annulering van een fysieke cursus door de Opdrachtgever dient uiterlijk 4 weken voor de geplande startdatum van de cursus aan Berghauser Pont te worden voorgelegd. Partijen treden in overleg over de te betalen vergoeding.
c. Indien annulering door Opdrachtgever binnen 4 tot 2 weken voor de startdatum van de Incompany Opdracht plaatsvindt, of als Partijen bij het overleg onder b) er niet uitkomen, bedragen de annuleringskosten 50% van het prijs afgesproken vastgelegd in de Incompany Opdracht.
d. Indien annulering door de Opdrachtgever minder dan 2 weken voor de startdatum van de Incompany Opdracht plaatsvindt, brengen wij het volledige bedrag in rekening.
e. Indien een docent bij een Incompany Opdracht niet aanwezig kan zijn, zal Berghauser Pont in overleg pogen een vervanger te vinden. Indien Berghauser Pont geen vervanger kan vinden, worden in overleg andere data gepland.

17.4 Berghauser Pont stuurt na opdrachtverlening van een Incompany Opdracht een factuur voor 50% van het overeengekomen bedrag van de opdracht. De overige 50% wordt gefactureerd op een nader moment, welke in overleg met de Opdrachtgever zal worden vastgesteld. De betalingstermijnen van de bedragen zullen op de factuur vermeld staan, dan wel de termijn uit Artikel 15.2 zal gelden.

18. Overige bepalingen

18.1 Het is Afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Berghauser Pont, rechten en/of plichten die hij aan een Overeenkomst ontleent over te dragen aan een derde. Berghauser Pont kan haar rechtsverhouding tot Afnemer en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Berghauser Pont aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Voor Abonnementen geldt dat wanneer zich dit voordoet de Abonnee het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang kan opzeggen.

18.2 Klachten over geleverde goederen, diensten, Abonnementen, geleverde cursusdiensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan Berghauser Pont. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

18.3 Alle rechtsvorderingen jegens Berghauser Pont, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

18.4 Onbeschadigde artikelen kunnen binnen het wettelijk termijn van 14 dagen kosteloos worden geretourneerd, met uitzondering van digitale producten (zoals digitale tijdschriften en digitale boeken) en op-maat gemaakte boeken en/of gepersonaliseerde wettenbundels.

18.5 Bij het bestellen van digitale producten (zoals digitale tijdschriften, digitale boeken of digitale cursussen) gaat Berghauser Pont meteen over op de verwerking van deze bestelling. Producten worden binnen 2 a 3 werkdagen geleverd, met uitzondering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten. Omdat het digitale producten betreft (die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd) verklaart Afnemer bij bestelling van het product afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

18.6 Berghauser Pont streeft ernaar dat de aangeboden publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen, maar garandeert dat niet. En zij streeft ernaar dat de met behulp van de ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit compleet beantwoorden aan de zoekvraag, maar garandeert dat niet.

18.7 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is gestalte wordt gegeven aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst.

18.8 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend.

18.9 Via ons privacy en cookie statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met privacyregelgeving en uw persoonsgegevens. U kunt dit statement raadplegen via deze link.

19. Toepasselijk recht en geschillenoplossing

19.1 Op de Overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst met Berghauser Pont worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Berghauser Pont Afnemer een termijn van een maand nadat Berghauser Pont zich Schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

20. Consumentenmarkt

Mocht u een Cursus of een Abonnement afnemen bij Berghauser Pont als consument en dus niet als zakelijke Afnemer, dan gelden er andere algemene voorwaarden voor u. Berghauser Pont is lid van de NRTO en voor u gelden de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van NRTO voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn herzien op 9 juni 2023.