Jurisprudentie

De belangrijkste uitspraken samengevat en geduid door onze experts.

Naslag

Handboeken en andere naslagwerken geschreven door dé experts op het onderwerp.

Debat

Volg de belangrijkste discussies tussen experts over actuele en maatschappelijke thema’s.

Artikelen

Belangrijke thema’s worden geduid en uitgediept in juridische- en achtergrondartikelen

Uitgelicht

Naslag

Handboek bodem in de Omgevingswet

In een tijd waarin de bescherming van ons milieu van cruciaal belang is, wordt het bodembeschermingsrecht steeds complexer en veelomvattender. 

Naslag

Wegwijs in de Wlz

De Wet langdurige zorg is van toepassing op mensen die langdurig zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte of beperking. 

Vakgebieden

Algemeen

Naslag

The Inclusive Organisation

Why is it that organisations are not yet sufficiently diverse and inclusive? Who is affected by this and whose responsibility is it? 

Naslag

Handboek Statenleden

Net zoals de rest van Nederland staan de provincies voor grote opgaven – denk aan onderwerpen zoals woningbouw…

Naslag

De inclusieve organisatie

Hoe komt het dat organisaties nog onvoldoende divers en inclusief zijn? Wie heeft hier last van en wiens verantwoordelijkheid…

Naslag

Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r)

Dit boek is een handig naslagwerk voor raadsgriffiers en anderen die werkzaam zijn op de raadsgriffie. 

Naslag

Gids open overheid

Open overheid is onmisbaar in de democratische rechtsstaat. Het uitgangspunt is dat alles dat de overheid doet openbaar moet zijn…

Data & Privacy

Podcast

Privacywaakhonden

Privacywaakhonden is een podcast over het spanningsveld tussen wetten, regelgeving, toezicht en beleid in het digitale domein. Regelmatig een aflevering met privacy-experts over kwesties als cookies, clouds en cameratoezicht.

Naslag

Privacy in perspectief

In dit boek wordt belicht wat privacy betekent vanuit een psychologische, economische, technologische, juridische en ethische invalshoek. En op welke wijzen privacy wordt aangetast in de door bijvoorbeeld overheden, hackers en techbedrijven.

Artikel

Vijf jaar AVG: blaffende privacywaakhonden bijten niet

Een gesprek met privacy-expert Menno Weij en IT-ondernemer en datadeskundige Hans Mulder over de ontwikkelingen rond de AVG, de opkomst van ChatGPT en de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Naslag

Privacy in de zorg

Privacy compliance kan tot complexe vraagstukken leiden. Dit geldt bij uitstek in de zorg. Allereerst worden in de zorg onvermijdelijk grote hoeveelheden gevoelige (persoons)gegevens verwerkt waarvoor een zwaarder beschermingsregime geldt. 

Klimaat

Magazine

Wind en Zon

Wind & Zon (voorheen WindNieuws) is ons vakblad over duurzame energie. Wind & Zon benadert hernieuwbare opwek vanuit de actuele maatschappelijke context. 

Artikel

Lochem verwarmt met waterstof

In het Lochem worden sinds vorig jaar 12 woningen verwarmd met waterstof. De wijk Berkeloord bevat veel woningen die niet geschikt zijn voor lagetemperatuursystemen.

Naslag

Met de wind mee – 50 jaar energietransitie

In dit boek komt een aantal mensen aan het woord die de transitie tot nu toe hebben meegemaakt. Wat zijn hun ervaringen en hoe kijken zij naar de toekomst? 

Artikel

Wanneer begint de Nederlandse Industriële Energie Transitie?

In 2021 heeft de OESO op de consistentie en kosteneffectiviteit geëvalueerd van de beleidsinstrumenten om de maakindustrie in Nederland koolstofarm te maken. 

Omgeving

Jurisprudentie

Gefaseerd aanleggen parkeerplaatsen is mogelijk via voorwaarde

De Afdeling heeft daarover in de tussenuitspraak overwogen dat deze overweging uit de ruimtelijke onderbouwing onvoldoende rechtszeker is. 

Naslag

Handboek Bodem in de Omgevingswet

In een tijd waarin de bescherming van ons milieu van cruciaal belang is, wordt het bodembeschermingsrecht steeds complexer en veelomvattender. 

Artikel

RvS over ViA15 en ‘afkapgrens’: een analyse

De bekritiseerde ‘afkapgrens’ van 25 kilometer bij individuele projecten is volgens de RvS aanvaardbaar. Maar dit schept nog geen duidelijkheid over het tracébesluit ViA15. 

Naslag

Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit handboek legt de praktische gevolgen uit van de Wkb. Nu de spelregels vaststaan geeft dit boek voor allen die een rol spelen binnen dit veld houvast over wat er van hen wordt verwacht.

Zorg & Sociaal

Jurisprudentie

Bezorgt Deliveroo de zorg problemen?

Vrijdag 24 maart 2023 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de positie van de zelfstandigen zonder personeel (‘zzp’er’). Wat betekent dit voor de zorg?

Naslag

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

behandelt de vraag of het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is beschermd en in het bijzonder voortvloeit uit artikel 8 lid 1 EVRM.

Jurisprudentie

Het zorgkantoor en de controle op het Wlz-pgb

Zorgkantoren moeten zorgen dat personen met een indicatie op grond van de Wlz hun recht op zorg kunnen verwezenlijken, al dan niet via een pgb. 

Naslag

Wegwijs in de Wlz

De Wet langdurige zorg is van toepassing op mensen die langdurig zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte of beperking. 

Continu toegang tot duiding en achtergronden

Wil jij je tijdens je werk op elk moment kunnen verdiepen in de thema’s waar jij mee bezig bent? Met ons Expert lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot onze kennisbank met daarin naslagwerken, duiding van jurisprudentie en achtergrondartikelen. Daarnaast heb je toegang tot een groeiend aantal e-cursussen en e-colleges.