Nieuws

Dossiers

 • Energietransitie

  De energiemix zal veranderen, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel van de energievoorziening uitmaken. Dit gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd, getransporteerd en gebruikt.
 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is gericht op het vinden van een balans tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming op de lange termijn. Met ESG (Environmental, Social en Governance) maken bedrijven en organisaties hun duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen kenbaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit met nieuwe Europese wetgeving zoals de CSRD ook steeds meer afgedwongen.
 • Natuur

  De Nederlandse natuur staat onder druk. Door menselijke activiteiten en de uitstoot van stikstof, PFAS en bestrijdingsmiddelen gaat de biodiversiteit achteruit. Vanuit de Europese Unie komt de natuurherstelwet er aan, met een inspanningsverplichting voor lidstaten om de natuur niet te laten verslechteren.
 • Klimaatverandering

  Het klimaat is aan het veranderen. De duurzaamheidsopgave van deze tijd is om verdere opwarming van de aarde tegengaan en de leefomgeving aanpassen aan een nieuwe realiteit.
 • Duurzame landbouw

  Voedsel produceren op een manier die rekening houdt met het milieu, de samenleving en de economie. Duurzame landbouwmethoden richten zich op het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest, de gezondheid van de bodem en circulariteit in de grondstoffen- en voedselketen.
 • Circulaire economie

  Een economie waarin afval wordt gezien als waardevolle grondstof. In een circulaire economie worden producten, componenten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of opnieuw ontworpen om een gesloten kringloop te creëren.
 • Water

  De kwaliteit van Nederlandse grond- en oppervlaktewateren is ondermaats en een drinkwatertekort ligt op de loer. Door klimaatverandering en daarbij gepaard gaande toenemende droogte komt er druk te staan op de beschikbaarheid van schoon water.

  Tools en bouwstenen

  Magazine

  Vakblad energie en duurzaamheid

  In nummer 2023 | #3 richten we de aandacht op de ruimte voor transities. Vanuit verschillende invalshoeken komt steeds het gebruik en invulling van ruimte aan de orde op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

  E-cursus

  Circulariteit

  Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie?

  Publicatie

  Reflectie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  In deze notitie reflecteert het PBL op de betekenis van het NPCE 2023-2030 voor de ambitie van het kabinet om in 2050 volledig circulair te zijn in Nederland.

  Cursus

  Basiscursus Duurzaamheid en energie

  Deze 3-daagse cursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel tips hoe je in een gemeente of andere organisatie tot resultaten komt.

  Eline Jekel

  Eline is verbonden aan het team Ondernemingsrecht bij Van Doorne. Eline volgde de honours bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend heeft zij de master Ondernemingsrecht met specialisatie Arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht afgerond.

  Vanessa Liem

  Vanessa is advocaat bij Van Doorne. Ze heeft ruime ervaring met onderzoeken en handhaving door verschillende nationale en internationale handhavende instanties. Ze is gespecialiseerd in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, onderzoeken, business conduct en ESG. Vanessa is oplossingsgericht en geeft inhoudelijk en strategisch advies aan bestuurders en toezichthouders.

  Menno Baks

  Menno Baks is Partner – Attorney at Law bij Loyens & Loeff.

  Verdiepende dossiers

  Klimaat

  Biodiversiteit

  Biodiversiteit en de natuur zijn het fundament van onze economie. Toch staan er wereldwijd 1 miljoen soorten op het punt van uitsterven en worden natuurgebieden en ecosystemen ernstig verstoord. Hoe gaan we dit tegen?

  Omgeving

  Stikstof

  De PAS vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Een uitspraak van de RvS maakte echter dat de PAS niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt.

  Data & Privacy

  Digitale transformatie

  Digitale transformatie is zowel een technologische, als een culturele en bedrijfstransformatie. Het leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop organisaties werken en hoe ze waarde leveren.

  Zorg & Sociaal

  Technologische innovaties

  Wat kunnen technologische toepassingen zoals apps, robots, slimme polsbandjes betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties?

  Klimaat

  Energieopslag

  Nu er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd vanuit wind en zon wordt energieopslag steeds belangrijker. Zo moet het onbalans op het stroomnet opheffen, waarmee energieopslag een sleuteltechnologie is voor de energietransitie.

  Klimaat

  Waterstof

  Het feit dat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt en dat het relatief makkelijk kan worden getransporteerd en opgeslagen, maakt dat waterstof een belangrijke rol krijgt toegekend in de energietransitie.

  Omgeving

  Verduurzamen vastgoed

  In het kader van duurzame energie en het vormgeven van de energietransitie, moeten zowel bestaande als nieuwe gebouwen en wijken en gebieden opnieuw ingericht worden. De wet- en regelgeving rondom dit thema is in ontwikkeling.

  Omgeving

  Wind- en zonneparken

  In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. En in 2050 zelfs met 95%. Om klimaatverandering tegen te gaan, investeren we in hernieuwbare energie. Maar waar gaan we deze energiebronnen plaatsen?