Nieuws

Dossiers

 • Digitale rechten burgers

  Digitale rechten van burgers zijn de fundamentele rechten en vrijheden die betrekking hebben op het gebruik van digitale technologieën en het internet. Dit behelst onder meer recht op toegang tot informatie, recht op privacy, digitale inclusie en vrijheid van meningsuiting.
 • Betrokken burgers

  Betrokken burgers staan voor de positie die zij innemen in de maatschappij, aan de hand van de sociale, economische, politieke of culturele status die deze persoon als burger heeft. Afhankelijk van de context waarin de burger leeft is sprake van bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst, maar ook verantwoordelijkheden, zoals het naleven van wetten.
 • Armoede

  Er is sprake van armoede als burgers niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Daaraan gekoppeld is het begrip bestaans(on)zekerheid, dat gaat over een bepaalde levensstandaard in hun leven, zodat deze burgers niet in armoede vervallen. Belangrijk zijn een voorspelbaar inkomen, huisvesting, voedsel, toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs en sociale ondersteuning.
 • Leven in de wijk

  Het leven in de wijk betreft de manier waarop buurtbewoners hun omgeving ervaren, op zowel interpersoonlijk, als voorzieningsniveau. De mate van sociale cohesie in een bepaalde wijk kan te maken hebben met zowel ruimtelijke factoren, zoals de aanwezigheid van ontmoetingsplaatsen, of bepaalde faciliteiten en diensten, maar ook het gevoel van veiligheid onder bewoners.
 • Kansengelijkheid

  Kansengelijkheid verwijst naar een situatie waarin iedereen de mogelijkheid heeft om in gelijke mate te participeren in de samenleving en zich te ontwikkelen. Hierbij staat aandacht voor de potentie van mensen centraal. Bij kansenongelijkheid is de erkenning van structurele ongelijkheden belangrijk om vervolgens ervoor te kunnen zorgen dat iedereen, ongeacht socio-economische of culturele achtergrond, dezelfde startpositie en daarmee toekomstperspectief krijgt.

  Tools en bouwstenen

  Naslag

  De inclusieve organisatie

  Hoe komt het dat organisaties nog onvoldoende divers en inclusief zijn? Wie heeft hier last van en wiens verantwoordelijkheid is dit?

  E-college

  Menselijke maat in eigen kracht

  Tijdens dit e-college gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht. Prangende vragen komen daarbij ter sprake zoals: wat is de menselijke maat in eigen kracht?

  Loopbaan

  In gesprek met Gercoline van Beek

  In Nederland krijgen mensen die een delict hebben gepleegd niet alleen een straf, ze worden ook actief begeleid naar een leven zonder criminaliteit. Reclassering speelt hierin een belangrijke rol. 

  Cursus

  Basiscursus Participatiewet

  Tijdens deze tweedaagse cursus zullen twee vooraanstaande docenten u een helder en compleet overzicht geven van de Participatiewet.

  Hafid Ballafkih

  Dr. Hafid Ballafkih is Lector Arbeid en Menselijk Kapitaal aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum voor Economische Transformatie. Hij is expert op het gebied van arbeidsmarkt en menselijk kapitaal met een focus op het effect van micro-economische trends in organisaties en de samenleving.

  Joop Zinsmeister

  Dr. Joop Zinsmeister is hoofddocent en werkt bij de onderzoeksgroep Arbeid en Menselijk Kapitaal van The Worklab, Hogeschool van Amsterdam.

  Madhu Mathoera

  Madhu Mathoera zet zich iedere dag in om Nederland meer inclusief te maken. In de loop der jaren heeft Madhu veel ervaring opgebouwd op dit vlak – ze blijft haar kennis continu vergroten en ontwikkelen. Door expertise, trainingen, opleidingen en maatwerk aan te bieden wil Madhu organisaties helpen om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie onderdeel te maken van het DNA van de organisatie.

  Verdiepende dossiers

  Zorg & Sociaal

  Sociale basis

  Het doel van de sociale basis is het creëren van sterke gemeenschappen waarin bewoners naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen. Hoe kun je als gemeente hier aan bijdragen en de gemeenschappen in hun kracht zetten? 

  Omgeving

  Participatie

  Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Door participatie wordt de betrokkenheid van belanghebbenden vergroot en kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een leefomgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van alle partijen.

  Klimaat

  Energiebesparing

  Hoewel de hoge energieprijzen op de koopkracht van huishoudens veel nadelige effecten hebben, kunnen de energieprijzen de klimaattransitie ook ondersteunen omdat huishoudens worden geprikkeld om over te stappen naar duurzamere energiebronnen.

  Data & Privacy

  Rechten van betrokkenen

  Organisaties krijgen steeds vaker verzoeken van betrokkenen die een beroep doen op hun privacyrechten. Hier als organisatie gehoor aangeven is een belangrijk onderdeel van een verantwoord privacybeleid.

  Zorg & Sociaal

  Kwetsbare jongeren

  Jongeren tussen 16 en 27 jaar doorlopen een belangrijke transitie naar volwassenheid. Het is de taak van de overheid om erop toe te zien dat jongeren zich vormen tot gelukkige, gezonde en zelfstandige deelnemers aan de samenleving.

  Zorg & Sociaal

  Inburgering

  De nieuwe Wet Inburgering zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van nieuwkomers bij hun inburgering. Inburgering staat daardoor in verbinding met andere onderdelen van het sociaal domein met name participatie en werk.

  Zorg & Sociaal

  Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben of voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

  Zorg & Sociaal

  Kindermishandeling

  Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Kindermishandeling kent verschillende vormen: lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, emotionele of geestelijke verwaarlozing of mishandeling en seksueel misbruik.