Nieuws over Hervorming van de zorg

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Blog

Cliëntondersteuning: ‘oliemannetjes’ in de zorg

Het is niet makkelijk om in ‘de zorg’ je weg te vinden. Er is een breed palet aan regelingen die lang niet allemaal bekend zijn en soms ook belemmerend werken. Daarnaast is er sprake van ‘machtongelijkheid’ tussen de burger aan de ene kant en ‘de overheid’ aan de andere kant. Dat kan een gemeente zijn, het zorgkantoor, maar bijvoorbeeld ook het indicatie orgaan (CIZ) dat over de toegang tot de Wlz gaat of de instantie die de eigen bijdrage oplegt (CAK). De zorgverzekeraar is geen ‘overheid’ maar de machtsongelijkheid is vergelijkbaar.

Blog

Stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz: Maak de wetgeving overzichtelijker en eenvoudiger

Ze haalden niet de voorpagina’s, de recent gepubliceerde resultaten van het door de Algemene Rekenkamer uitgevoerde verantwoordingsonderzoek 2023 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch was de informatie in paragraaf 4 (incl. sub paragraven en bijbehorende bijlage 3) wel aanleiding voor SP kamerlid Dijk om op 29 mei een motie in te dienen om het in deze paragraaf beschreven vraagstuk (nu eindelijk eens) aan te pakken.

Blog

De Toekomstagenda voor de Gehandicaptenzorg: focus aanbrengen en krachten bundelen

De Toekomstagenda tot en met 2026 biedt een veelbelovend kader voor de gehandicaptenzorg en sluit mooi aan bij de visie voor 2030 van de VGN. Het Landelijk akkoord tussen zorgaanbieders en zorgkantoren benadrukt de noodzaak om de gehandicaptenzorg toekomstbestendiger te maken. In de recente kamerbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg zien we op basis van onze ervaringen in de sector dat op herkenbare en relevante onderwerpen waardevolle acties worden ondernomen. Toch valt ook de veelheid aan initiatieven op. Dat roept de vraag op wat het effect is van het programma op het leven van mensen met een beperking, hun naasten en hun zorgverleners.

Blog

Meer is zeker niet altijd beter. Over de uitbreiding van instellingen en personen in de Gehandicaptenzorg

In april gaf de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te kennen dat er ruim 1900 zorgaanbieders en personen bij zijn gekomen binnen de Gehandicaptenzorg in 2023. Deze personen en instellingen zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Van die 1900 gaat het om ruim 243 nieuwe zorgaanbieders en de overige zijn ingeschreven als ZZP’er. Dat gaat hier om ruim 1650 personen in 2023. ‘Nog niet alles was op orde’. Zo kopte de titel.

Blog

Essentiële richtlijnen en instrumenten voor een duurzame zorgsector

De zorgsector speelt een cruciale rol in onze gezondheid, maar heeft ook een aanzienlijke impact op het milieu. Meer dan 1/3 van de totale CO2-uitstoot is afkomstig van het energiegebruik van het vastgoed. Om deze impact te verkleinen, zijn verschillende maatregelen vastgelegd in wet- en regelgeving rondom energiebesparing en CO2-reductie. We zetten beknopt de huidige en aankomende wet- en regelgeving, én de beschikbare instrumenten voor de zorgsector voor je op een rij.

Blog

Gerelateerd nieuws

Implementatie digitale innovaties: van hype naar duurzame verandering

Digitalisering in zorginstellingen biedt talloze voordelen: van verbeterde cliëntervaringen, een hogere medewerkerstevredenheid tot efficiëntere bedrijfsvoering. Alleen hoe leidt u de implementatie in goede banen? En hoe zorgt u ervoor dat u uw geld goed investeert en dat innovaties echt tot verbeteringen leiden? In dit artikel geven we een aantal praktische tips voor een succesvolle implementatie van digitalisering in de zorg.

Zorg & Sociaal

Promotieonderzoek naar functioneren jeugdzorgsysteem legt ernstige tekortkomingen bloot

Het jeugdzorgsysteem in Nederland staat al tijden onder druk, waardoor kinderen en jongeren met onder andere mentale gezondheidsproblemen vaak erg lang moeten wachten op passende hulp. Nieuw promotieonderzoek van drs. Mariëlle Blanken (Tilburg University) legt knelpunten in het huidige systeem bloot en laat zien wat er nodig is voor een toekomstbestendig jeugdzorgsysteem: “Gemeenten moeten netwerksamenwerking serieus nemen en actief sturen op het samenspel van relaties tussen organisaties in het jeugddomein. Dit vraagt om stevig leiderschap.”

Zorg & Sociaal

Betere toegang tot zorg en steun bij psychisch lijden nodig

Vandaag heeft MIND de petitie ‘NIEMAND MAG ONNODIG PSYCHISCH LIJDEN’ die ze in september 2023 startte, aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn Sport in de hal van de Tweede Kamer. De petitie werd in ontvangst genomen door Fleur Agema (PVV) als voorzitter van de commissie. Deze eerste petitie van het nieuwe jaar aan de nieuwe Tweede Kamer pleit voor aanpassing van het zorgstelsel om de toegang tot zorg en steun voor mensen met psychische klachten te verbeteren. De petitie is door bijna 17.000 mensen ondertekend.

Zorg & Sociaal