Inhoud

Op 21 november is het weer zover, dan vindt de 7e Kennismarkt van PONT | Omgeving plaats voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein, van ruimtelijke ordening tot milieu tot bouwen. Tijdens de Kennismarkt ‘De Omgevingswet: van Wet naar Werkelijkheid’ bespreken vooraanstaande sprekers en experts de laatste en belangrijkste, actuele ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Deze Kennismarkt levert je in één dag kennis, nieuwe ideeën en inspiratie om aan de slag te gaan.

Programma

Onder leiding van de dagvoorzitter Harald Wiersema, overheidsspecialist bij Holla Advocaten, wordt je tijdens de Kennismarkt op de hoogte gebracht van de allerlaatste ontwikkelingen rond de Omgevingswet. ’s Ochtends opent hij de dag met de stand van zaken. Je vindt het volledige programma onder de tab ‘Programma’ bovenaan deze pagina.

Drie grote maatschappelijke opgaven

Tijdens de ochtend worden drie belangrijke maatschappelijke opgaven besproken: Woningbouw en de opvang van bijzondere groepen, Energietransitie en Vitaliteit platteland in combinatie met het stikstofprobleem. Elke expert gaat in op de uitdagingen van de opgave en hoe de Omgevingswet hierbij kan helpen.

Zo vertelt Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft, over het grote woontekort in Nederland, vooral onder mensen met een lager inkomen en speciale behoeften. Woningcorporaties, huurtoeslag en ruimtelijke ordening zijn belangrijke landelijke instrumenten in deze zorg die op lokaal niveau concreet worden.

Jasper Schilling, adviseur lokale energietransitie bij CE Delft, bespreekt de uitdagingen van de energietransitie. Het energiesysteem zal de komende 20 jaar ingrijpend veranderen, met grote implicaties voor het omgevingsbeleid. Hoe kunnen we de energietransitie slim en effectief inpassen in onze omgevingsplannen en -visies?

Raoul Beunen, universitair hoofdocent Omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, bespreekt ruimtelijke en sociale opgaven ten aanzien van klimaatverandering, stikstofproblematiek, biodiversiteit, water en vitaliteit van het platteland. Welke instrumenten kunnen worden ingezet en met welke uitdagingen zullen de gebiedspartijen worden geconfronteerd?

Aan het eind van de ochtend kan de zaal op deze grote opgaven ingaan en de sprekers vragen stellen, tijdens de plenaire discussie onder leiding van Harald Wiersema.

Workshops: ga dieper in op de Omgevingswet binnen jouw interessegebied

Na de pauze maak je twee keuzes uit de tien verschillende workshops over het werken onder de Omgevingswet. In deze workshop gaan experts samen met jou het specifieke thema uitdiepen en bespreken.

Misschien ben je geïnteresseerd in de workshop Transitie: van losse bestemmingsplannen (en verordeningen) naar een samenhangend omgevingsplan, waarin Albert Jan Meeuwissen bespreekt wat er allemaal bij komt kijken om een omgevingsplan te maken. Hij bespreekt de opbouw en inhoud van enkele regels in voorbeeld-omgevingsplannen, in hoeverre de oude bestemmingsplanregels herkenbaar terugkeren en wat de voor- en nadelen zijn van een op activiteiten gericht omgevingsplan.

Gerwin Gabry, programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons, bespreekt ‘Participatie onder de Omgevingswet’. Ron Visscher, adviseur leefomgeving bij Ruimtemeesters, verzorgt de workshop Nieuwe initiatieven en omgevingstafel’. En in ‘Leges onder de Omgevingswet’ laat Nico Nijveld, operationeel directeur en adviseur bij Involon, de belangrijkste aandachtspunten voor legesverordening vanuit de verschillende disciplines de revue passeren.

Ook kun je de workshop ‘Bopa of wijziging Omgevingsplan’ volgen, ‘Overgangsrecht in de Omgevingswet’ of ‘Omgevingsvergunning en BBL’.

Je vindt de uitgebreide informatie over de workshops onder het tabblad ‘Workshops’ rechtsboven.

Deel je bevindingen met elkaar

Na de tweede ronde workshops is het tijd om wederom plenair te discussiëren over de inmiddels verkregen informatie, de vragen die boven zijn gekomen en de adviezen die je misschien kunt delen met andere deelnemers. Harald Wiersema leidt het gesprek en probeert tot een samenvatting van de dag te komen: Zijn we nu klaar voor de Omgevingswet? Welk werk ligt er nog?

Tot slot sluit een nader bekend te maken spreker de dag af. Daarna is er tijd voor een borrel waarbij je natuurlijk vooral verder in gesprek kunt met elkaar en de sprekers van de dag.

Sprekers

Harald Wiersma

Holla Legal & Tax

Dagvoorzitter

Marja Elsinga

TU Delft

Spreekt over de Omgevingswet en de Woningbouw en opvang van bijzondere groepen

Jasper Schilling

Jasper Schilling

CE Delft

Spreekt over de Omgevingswet en de Energietransitie

Raoul Beunen

Open Universiteit

Spreekt over de Omgevingswet en de vitaliteit van het platteland en de relatie met stikstofproblematiek

Doelgroep

De Kennismarkt ‘De Omgevingswet: van Wet naar Werkelijkheid’ is is geschikt voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein, van ruimtelijke ordening tot milieu tot bouwen. Niet alleen beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers, projectmanagers en teamleiders is de kennis die je hier opdoet van belang, maar ook voor ondersteunende organisaties als adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, etc.

Praktische informatie

 • dinsdag 21 november 2023
 • 09:00 – 16:45, aansluitend een borrel
 • Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
 • €345,-* excl. btw
 • *Profiteer van DUO-korting en ontvang 50% korting op het tweede ticket. Vul bij bestelling de kortingscode DUO50 in om de korting toe te passen.
 • *Profiteer van groepskorting en ontvang 30% korting als je je met minimaal 2 andere collega’s inschrijft. Vul bij bestelling de kortingscode GROEP30 in om de korting toe te passen.

PROGRAMMA

09:00 Ontvangst

09:45 Opening en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Harald WiersemaHolla legal & tax

09:55 De Omgevingswet en de grote maatschappelijke opgaven
Er wordt voor 3 opgaves gekeken naar de inhoud van die opgave en hoe de Omgevingswet hierbij kan helpen:

Marja Elsinga behandelt de vraag wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor de verschillende doelgroepen en andere actoren op de woningmarkt. Nederland kent een groot woningtekort, naar schatting zijn er 300.000 huishoudens die een woning zoeken, maar die niet kunnen vinden. Het zijn mensen met een lager inkomen en speciale behoeften die de grootste problemen ervaren op de woningmarkt. Aangezien wonen een mensenrecht is, is de overheidszorg hiervoor verankerd in de Nederlandse Grondwet. Woningcorporaties, huurtoeslag en ruimtelijke ordening zijn belangrijke landelijke instrumenten in deze zorg die op lokaal niveau concreet worden in afspraken over nieuwbouw, renovatie, beheer en leefbaarheid.

Jasper Schilling gaat in op de vraag hoe we onder de Omgevingswet de energietransitie slim en effectief in kunnen passen in onze omgeving. Het energiesysteem zal de komende 20 jaar ingrijpend veranderen op nationaal en lokaal niveau, met grote implicaties voor het omgevingsbeleid. Het is belangrijk voor beleidsmakers om nu al rekening te houden met deze veranderingen. De Omgevingswet moet de overgang naar duurzame energie faciliteren. Omgevingsvisies en -plannen kunnen deze ontwikkelingen vertragen, dus het is van belang om deze plannen te maken met aandacht voor de veranderingen in het energiesysteem.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat het ontwikkelen en realiseren van integrale gebiedsprogramma’s opnieuw hoog op de agenda. Raoul Beunen gaat in op het complexe samenspel van ruimtelijke en sociale opgaven ten aanzien van klimaatverandering, stikstofproblematiek, biodiversiteit, water en vitaliteit van het platteland, waar veel partijen bij betrokken zijn. Hoe hangen deze opgaven met elkaar samen? Wat betekenen ze voor planning en beleid? Welke instrumenten – uit de Omgevingswet en bestaand – kunnen worden ingezet? En  met welke uitdagingen zullen de gebiedspartijen worden geconfronteerd?

10:55 Pauze en netwerksessie

11:10 Plenaire discussie over invulling van de opgaves en stellen van vragen aan de sprekers van het ochtendprogramma

 • Harald Wiersema, Holla Legal & Tax
  Onder leiding van de dagvoorzitter discussiëren sprekers en zaal over de invulling van de opgaves Wonen, Energietransitie en Vitaliteit platteland in combinatie met stikstofproblematiek

11:35 – 12:15 Spreker, nader bekend te maken

12:15 Lunchpauze en Best Practices gemeenten & kennistafels V&A

13:15 Workshopronde 1
Je kunt tijdens deze ronde aan 1 workshop deelnemen. Er wordt later bekendgemaakt welke workshops in welke ronde zullen plaatsvinden:

In de workshop Leges onder de Omgevingswet krijg je inzicht in de belangrijkste aandachtspunten vanuit de verschillende disciplines. Zoals de fiscale spelregels, de belangrijkste jurisprudentie en de financiële eisen ten aanzien van de maximale kostendekking, in samenhang met de Omgevingswet en de Wkb. 

Nico Nijveld is werkzaam als operationeel directeur en adviseur bij Involon. Zijn expertise ligt op het vlak van de lokale belastingen. Hij is gespecialiseerd in de legesheffing en door lidmaatschap van landelijke werkgroepen betrokken bij de nieuwe modelverordening 2024. De leges zijn complex door de samenhang tussen meerdere kennisgebieden, zoals belastingheffing, financiën en vergunningverlening. Nico combineert deze disciplines in zijn adviezen en workshops. 

Tijdens de workshop krijg je inzicht in wat er allemaal bij komt kijken om in de komende jaren een omgevingsplan te maken. Je bespreekt de opbouw en inhoud van enkele regels in voorbeeld-omgevingsplannen, in hoeverre de oude bestemmingsplanregels herkenbaar terugkeren en wat de voor- en nadelen zijn van een op activiteiten gericht omgevingsplan. Je krijgt de gelegenheid om prangende vragen rond dit onderwerp voor te leggen. 

Albert Jan Meeuwissen is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. 

De Omgevingswet vraagt om snellere en betere procedures bij initiatieven in de fysieke leefomgeving. Vergunningaanvragen gaan in veel gevallen van een behandeltermijn van 26 weken naar 8 weken. Dit betekent dat een gestroomlijnd proces nodig is in de voorbereiding van een aanvraag met behulp van o.a. omgevingstafels. In deze sessie krijg je inzicht in hoe de gemeente dit proces efficiënt kan inrichten en wat er in de gemeentelijke praktijk allemaal komt kijken bij het organiseren van een Omgevingstafel.   

Ron Visscher is directeur en adviseur bij Ruimtemeesters in ’s-Hertogenbosch, naast een carrière als planoloog helpt hij inmiddels met het team van Ruimtemeesters ook al ruim 9 jaar de Nederlandse overheid bij het implementeren van de Omgevingswet. Met een achtergrond in sociale geografie en planologie biedt de Omgevingswet volgens hem nuttige (juridische) instrumenten om gemeenten beter integraal te laten samenwerken, uitgebreidere participatie toe te passen, efficiëntere procedures te doorlopen en daarmee een betere kwaliteit van plannen voor de leefomgeving na te streven.   

Gerwin Gabry is Programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons. Hij werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.

Per 1 januari 2024 treedt – tegelijk met de Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In plaats van een vergunning wordt het bouwproces onder de Wkb begonnen en afgesloten door respectievelijk een bouwmelding en een gereedmelding. Als het goed gaat tenminste! Maar wat nu als de bouw niet verloopt zoals gepland en bijvoorbeeld de gereedmelding ontbreekt? Hajé Van Egmond (Ministerie BZK) gaat in deze workshop in op deze en andere te handhaven situaties die mogelijk ontstaan onder de Wkb.

Hajé van Egmond is Senior Beleidsmedewerker Bouwkwaliteit & Bouwregelgeving bij het Ministerie van BZK. Hij werkt sinds 2007 als adviseur binnen vakgebieden handhaving, (bouw)regelgeving, omgevingsrecht en bouwkwaliteit. Hij is een expert op het gebied van kwaliteitsborging voor de bouw.

Bij gebiedsontwikkeling verhaalt de overheid de kosten van onder meer openbare voorzieningen en het ambtelijk apparaat op de initiatiefnemers. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigen enkele onderdelen van het kostenverhaal. Zo verdwijnt het exploitatieplan, komen er specifieke regels voor organische gebiedsontwikkeling en is er een nieuw instrument: de financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een gebied. De anterieure overeenkomst blijft, maar met enkele vermeldingswaardige wijzigingen. Joost Hoekstra, advocaat en partner bij Straatman Koster advocaten, bespreekt de belangrijkste wijzigingen.

Joost Hoekstra is advocaat en partner bij Straatman Koster Advocaten. Hij is gespecialiseerd in gebieds- en projectontwikkeling, grondbeleid- en exploitatie en omgevingsrecht en is onder meer werkzaam voor ontwikkelaars, beleggers, bouwers en (semi-)overheden.

De Omgevingswet biedt nieuwe instrumenten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan geen toereikende binnenplanse afwijkmogelijkheden bevat, zijn twee kerninstrumenten relevant, een wijziging van het omgevingsplan of een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning: de Bopa. In de eerste periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten de Bopa naar verwachting  veel gaan gebruiken. De Bopa-procedure is niet voor alle gevallen bruikbaar. Kennis van de mogelijkheden en van de te zetten stappen is een vereiste voor een juiste en soepele toepassing. Deze workshop geeft praktisch inzicht in de keuzes, afwegingskaders, stappenplan en de motivering.

Katja Burgman is senior adviseur / jurist omgevingsrecht van BRO. Katja adviseert overheden en commerciële partijen over de veranderingen die de Omgevingswet met zich brengt en de invloed daarvan op de ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meerdere gemeenten is zij bezig met het maken van omgevingsplannen, handboeken, impactanalyses en andere producten. Hiervoor was zij werkzaam als advocaat en als jurist bij verschillende gemeenten.

Solange Drieshen maakt deel uit van het team overheid bij Holla legal & tax. Zij heeft specifieke kennis over het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, milieu en omgevingsvergunningen), de Wet Bibob (weigering of intrekking van een vergunning) en handhavingsrecht (bestuursrechtelijke sancties).

Herman Kasper Gilissen is Associate Professor en onderzoeker bij het  Institute of Constitutional and Administrative Law & Jurisprudence en het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp ‘Adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer’. Gilissen is auteur van het boek Water en ruimte, waarin de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal staat.

Meer informatie volgt later

14:15 Pauze

14:30 Workshopronde 2
Je kunt tijdens deze ronde aan 1 workshop deelnemen. Er wordt later bekendgemaakt welke workshops in welke ronde zullen plaatsvinden. Uit welke workshops je kunt kiezen, kun je zien bij 13:15 Workshopronde 1.

15:30 Pauze

15:45 Interactieve plenaire sessie: welke lessen volgen uit de workshops?

 • Harald Wiersema, Holla Legal & Tax
  Onder leiding van de dagvoorzitter bespreken de workshopleiders wat hen opviel tijdens de workshops. Welke vragen kwamen langs en welke conclusies kunnen worden getrokken? Een samenvatting van het middagprogramma.

16:10 Afsluitend woord: Nu aan de slag!

 • Anita Nijboer, advocaat/partner omgevingsrecht SIX Advocaten sluit de dag af met een schets van de eerste werkdag in 2024, na het ingaan van de Omgevingswet. Wat is er dan anders? Waar moet je specifiek op letten? Hoe werkt het met de collega’s? Maar ook, wat blijft hetzelfde? Deze gedachtenexercitie probeert je nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet invoelbaar te maken en mee te geven waar de nieuwe wet om draait.

16:45 Netwerkborrel

Workshops Kennismarkt

Tijdens de twee workshopsrondes maak je een keuze uit 10 verschillende workshops. Je volgt over 2 rondes, 2 workshops. Hieronder vindt je het overzicht van de workshops. Volledige invulling van de experts volgt later.

In de workshop Leges onder de Omgevingswet krijg je inzicht in de belangrijkste aandachtspunten vanuit de verschillende disciplines. Zoals de fiscale spelregels, de belangrijkste jurisprudentie en de financiële eisen ten aanzien van de maximale kostendekking, in samenhang met de Omgevingswet en de Wkb. 

Nico Nijveld is werkzaam als operationeel directeur en adviseur bij Involon. Zijn expertise ligt op het vlak van de lokale belastingen. Hij is gespecialiseerd in de legesheffing en door lidmaatschap van landelijke werkgroepen betrokken bij de nieuwe modelverordening 2024. De leges zijn complex door de samenhang tussen meerdere kennisgebieden, zoals belastingheffing, financiën en vergunningverlening. Nico combineert deze disciplines in zijn adviezen en workshops. 

Tijdens de workshop krijg je inzicht in wat er allemaal bij komt kijken om in de komende jaren een omgevingsplan te maken. Je bespreekt de opbouw en inhoud van enkele regels in voorbeeld-omgevingsplannen, in hoeverre de oude bestemmingsplanregels herkenbaar terugkeren en wat de voor- en nadelen zijn van een op activiteiten gericht omgevingsplan. Je krijgt de gelegenheid om prangende vragen rond dit onderwerp voor te leggen. 

Albert Jan Meeuwissen is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. 

De Omgevingswet vraagt om snellere en betere procedures bij initiatieven in de fysieke leefomgeving. Vergunningaanvragen gaan in veel gevallen van een behandeltermijn van 26 weken naar 8 weken. Dit betekent dat een gestroomlijnd proces nodig is in de voorbereiding van een aanvraag met behulp van o.a. omgevingstafels. In deze sessie krijg je inzicht in hoe de gemeente dit proces efficiënt kan inrichten en wat er in de gemeentelijke praktijk allemaal komt kijken bij het organiseren van een Omgevingstafel.   

Ron Visscher is directeur en adviseur bij Ruimtemeesters in ’s-Hertogenbosch, naast een carrière als planoloog helpt hij inmiddels met het team van Ruimtemeesters ook al ruim 9 jaar de Nederlandse overheid bij het implementeren van de Omgevingswet. Met een achtergrond in sociale geografie en planologie biedt de Omgevingswet volgens hem nuttige (juridische) instrumenten om gemeenten beter integraal te laten samenwerken, uitgebreidere participatie toe te passen, efficiëntere procedures te doorlopen en daarmee een betere kwaliteit van plannen voor de leefomgeving na te streven.   

Per 1 januari 2024 treedt – tegelijk met de Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In plaats van een vergunning wordt het bouwproces onder de Wkb begonnen en afgesloten door respectievelijk een bouwmelding en een gereedmelding. Als het goed gaat tenminste! Maar wat nu als de bouw niet verloopt zoals gepland en bijvoorbeeld de gereedmelding ontbreekt? Hajé Van Egmond (Ministerie BZK) gaat in deze workshop in op deze en andere te handhaven situaties die mogelijk ontstaan onder de Wkb.

Hajé van Egmond is Senior Beleidsmedewerker Bouwkwaliteit & Bouwregelgeving bij het Ministerie van BZK. Hij werkt sinds 2007 als adviseur binnen vakgebieden handhaving, (bouw)regelgeving, omgevingsrecht en bouwkwaliteit. Hij is een expert op het gebied van kwaliteitsborging voor de bouw.

Gerwin Gabry is Programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons. Hij werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.

Bij gebiedsontwikkeling verhaalt de overheid de kosten van onder meer openbare voorzieningen en het ambtelijk apparaat op de initiatiefnemers. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigen enkele onderdelen van het kostenverhaal. Zo verdwijnt het exploitatieplan, komen er specifieke regels voor organische gebiedsontwikkeling en is er een nieuw instrument: de financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een gebied. De anterieure overeenkomst blijft, maar met enkele vermeldingswaardige wijzigingen. Joost Hoekstra, advocaat en partner bij Straatman Koster advocaten, bespreekt de belangrijkste wijzigingen.

Joost Hoekstra is advocaat en partner bij Straatman Koster Advocaten. Hij is gespecialiseerd in gebieds- en projectontwikkeling, grondbeleid- en exploitatie en omgevingsrecht en is onder meer werkzaam voor ontwikkelaars, beleggers, bouwers en (semi-)overheden.

De Omgevingswet biedt nieuwe instrumenten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan geen toereikende binnenplanse afwijkmogelijkheden bevat, zijn twee kerninstrumenten relevant, een wijziging van het omgevingsplan of een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning: de Bopa. In de eerste periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten de Bopa naar verwachting  veel gaan gebruiken. De Bopa-procedure is niet voor alle gevallen bruikbaar. Kennis van de mogelijkheden en van de te zetten stappen is een vereiste voor een juiste en soepele toepassing. Deze workshop geeft praktisch inzicht in de keuzes, afwegingskaders, stappenplan en de motivering.

Katja Burgman is senior adviseur / jurist omgevingsrecht van BRO. Katja adviseert overheden en commerciële partijen over de veranderingen die de Omgevingswet met zich brengt en de invloed daarvan op de ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meerdere gemeenten is zij bezig met het maken van omgevingsplannen, handboeken, impactanalyses en andere producten. Hiervoor was zij werkzaam als advocaat en als jurist bij verschillende gemeenten.

Solange Drieshen maakt deel uit van het team overheid bij Holla legal & tax. Zij heeft specifieke kennis over het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, milieu en omgevingsvergunningen), de Wet Bibob (weigering of intrekking van een vergunning) en handhavingsrecht (bestuursrechtelijke sancties).

Herman Kasper Gilissen is Associate Professor en onderzoeker bij het  Institute of Constitutional and Administrative Law & Jurisprudence en het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp ‘Adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer’. Gilissen is auteur van het boek Water en ruimte, waarin de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal staat.

Meer informatie volgt

Meer informatie volgt

Harald Wiersma

Holla Legal & Tax

Dagvoorzitter

Marja Elsinga

TU Delft

Spreekt over de Omgevingswet en de Woningbouw en opvang van bijzondere groepen

Jasper Schilling

CE Delft

Spreekt over de Omgevingswet en de Energietransitie

Raoul Beunen

Open Universiteit

Spreekt over de Omgevingswet en de vitaliteit van het platteland en de relatie met stikstofproblematiek

Hajé van Egmond

Ministerie van BZK

Workshop Wet kwaliteitsborging bouwen

Joost Hoekstra

Straatman Koster Advocaten

Workshop Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Nico Nijveld

Involon

Workshop Leges onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Ron Visscher

Ruimtemeesters

Workshop Nieuwe initiatieven en omgevingstafel

Gerwin Gabry

KuiperCompagnons

Workshop Participatie onder de Omgevingswet

Albert Jan Meeuwissen

BügelHajema Adviseurs

Workshop Transitie: van losse bestemmingsplannen (en verordeningen) naar een samenhangend omgevingsplan

Katja Burgman

BRO

Workshop Bopa of wijziging Omgevingsplan

Anita Nijboer

SIX advocaten

Afsluitend woord: nu aan de slag!

Solange Drieshen

Holla

Workshop Water in de Omgevingswet

Herman Kasper Gilissen

Universiteit Utrecht

Workshop Water in de Omgevingswet

Presenteer jouw best practices voor de Omgevingswet op de Kennismarkt van PONT | Omgeving

De invoering van de Omgevingswet nadert snel. Heb jij met je gemeente al goede voorbereidingen getroffen? Presenteer dan jouw aanpak op 21 november, op de 7e editie van de Kennismarkt.

Het delen van ervaringen en concrete aanpakken staat centraal op de Kennismarkt. Daarvoor nodigen we gemeenten uit om hun inspirerende voorbereiding te delen. Daarbij heb je veel vrijheid. Heb je bijvoorbeeld een sterke samenwerking met buurgemeenten opgezet om jullie samen voor te bereiden op de Omgevingswet? Heb je bij het vastleggen van beleid al gebruikgemaakt van het nieuwe instrument programma en daar waardevolle lessen uit getrokken? Heb je een innovatieve manier gevonden om het omgevingsplan op te stellen? Of heb je een ander mooi voorbeeld van hoe jullie al aan de slag zijn? Kom het laten zien op de Kennismarkt en inspireer andere gemeenten.

Je krijgt een kennistafel om tijdens de netwerkmomenten jouw aanpak te presenteren en natuurlijk twee kaarten om het gehele evenement bij te wonen en zelf workshops te volgen. Het publiek van de Kennismarkt bestaat elk jaar uit een diverse groep van ruim honderd professionals uit het ruimtelijk domein, werkzaam bij onder meer andere gemeenten, provincies, advies- en ontwerpbureaus en advocatenkantoren. 

Wees er snel bij, want we hebben nog vijf kennistafels beschikbaar.

Meer informatie of direct je gemeente aanmelden? 
Bel Ronald Koppers (0611 880859), of stuur een mail (ronald@berghauserpont.nl)

PONT | Omgeving biedt de mogelijkheid om tijdens de Kennismarkt jouw organisatie te profileren bij de doelgroep.

Heb je interesse in een samenwerking tijdens de Kennismarkt? Neem dan contact met:

Judith Nuijens
Uitgeefmanager
T: 06 -15 40 13 95
E: judith@berghauserpont.nl

Praktische informatie

 • dinsdag 21 november 2023
 • 09:00 – 16:45, aansluitend een borrel
 • Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
 • €345,-* excl. btw
 • *Profiteer van DUO-korting en ontvang 50% korting op het tweede ticket. Vul bij bestelling de kortingscode DUO50 in om de korting toe te passen.
 • *Profiteer van groepskorting en ontvang 30% korting als je je met minimaal 2 andere collega’s inschrijft. Vul bij bestelling de kortingscode GROEP30 in om de korting toe te passen.