Wees transparant over net-zerodoelstellingen

De AFM roept onderneming op om in hun verslaggeving transparant te zijn over net-zerodoelstellingen. Het is bemoedigend dat steeds meer ondernemingen hun net-zerodoelstellingen toelichten, met name de toelichtingen tot 2030 worden steeds concreter. Op basis van onderzoek naar net-zerodoelstellingen in de jaarverslaggeving over 2022 komt de AFM met de volgende aandachtspunten:

  • We stimuleren ondernemingen om duidelijker te zijn over hun plannen om een net-zero-einddoel (veelal 2050) te behalen en welke onzekerheden en eventuele (negatieve) bijeffecten hierbij komen kijken.

  • Zowel in de omschrijving van de toekomstige doelstellingen, als bij het rapporteren van emissies over voorgaande jaren, is een heldere definitie van de gerapporteerde scopes (Scope 1, 2 en 3) van groot belang. Ook is naast transparantie over CO2- de transparantie over overige broeikasgassen uit het Greenhouse Gas Protocol relevant.

  • Veel ondernemingen maken naast emissiereductie ook gebruik van carbon credits, offset of removals om tot net-zero-emissies te komen. We stimuleren ondernemingen om helder te zijn over de mate waarin hiervan gebruik is gemaakt en op welke manier, bijvoorbeeld door te melden van welke carbon credits gebruik is gemaakt.

  • Inzicht in het behalen van net-zerodoelstellingen vraagt om betrouwbare data. Het is belangrijk dat ondernemingen transparant zijn over de interne beheersing rondom duurzaamheidsdata, waaronder het proces van de datacollectie, inclusief het eventuele gebruik van schattingen.

CSRD vraagt explicieter om rapportage over dubbele materialiteit

Vanaf 1 januari 2024 zullen de eerste grote beursgenoteerde ondernemingen de CSRD toepassen. Hierin is explicieter vastgelegd dat deze duurzaamheidsrapportage gebaseerd moet zijn op het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiële) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming (van buiten naar binnen) als ook over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving (van binnen naar buiten).

Kijk naar ESMA’s goede voorbeelden en aanbevelingen over klimaatgerelateerde toelichtingen

ESMA heeft recent het rapport “The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements” uitgebracht. Dit rapport bevat onder andere goede voorbeelden van klimaat gerelateerde toelichtingen. Net als ESMA vragen wij ondernemingen kennis te nemen van deze voorbeelden en van de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.

Taxonomie vereist goede kwalitatieve toelichtingen

Recent heeft ESMA de resultaten van een onderzoek naar de artikel 8 taxonomie toelichtingen gepubliceerd. de Europese Taxonomieverordeningverplicht ondernemingen op wie het BNFI van toepassing is, om transparant te zijn over de mate waarin hun economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Uit deze studie blijkt onder meer dat de verplichte kwalitatieve toelichtingen bij meer dan 40% van de onderzochte ondernemingen beter moeten, omdat een deel van deze informatie onvolledig is of ontbreekt. Daarom vragen wij hier extra aandacht voor.

Gebruik richtsnoeren ESMA bij toepassing alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s)

APM’s kunnen een nuttige rol vervullen in de communicatie tussen de onderneming en haar investeerders en analisten. Het is belangrijk om hierbij de ESMA richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven na te leven. Beursgenoteerde ondernemingen moeten daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan prominentie van de APM’s ten opzichte van de IFRS-cijfers, de definitie en uitleg van het gebruik van de APM’s en aansluiting met de IFRS-cijfers. Op basis van onze eerste onderzoeksresultaten over de verslaggeving van 2022 en halfjaarverslaggeving van 2023 blijkt dit bij de meeste ondernemingen nog niet goed te gaan.

Pas het European Single Electronic Format op de juiste manier toe

Beursgenoteerde ondernemingen moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken aan de hand van het European Single Electronic Format (ESEF). We roepen ondernemingen op om daarbij in het bijzonder te letten op:

  • dat de (blok)markeringen volledig zijn;

  • dat ieder getal in de primaire geconsolideerde overzichten (zoals de balans) worden gemarkeerd met een element van de basistaxonomie dat het best omschrijft wat het getal in het overzicht voorstelt;

  • dat alleen een eigen extensie-element wordt gecreëerd als in de basistaxonomie geen geschikt element beschikbaar is;

  • dat de informatie in de verplichte blokmarkeringen leesbaar is.

Let op ESMA European Common Enforcement Priorities

Ook heeft ESMA recent haar jaarlijkse statement uitgebracht met verslaggevingsonderwerpen waar zij en nationale toezichthouders op letten bij verslaggeving over 2023. Net als bij de AFM staat bij ESMA het belang van relevante klimaatgerelateerde informatie hoog op de agenda. ESMA benadrukt het belang van consistentie tussen de niet-financiële verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dit vooral als het gaat om klimaatgerelateerde claims en doelstellingen. Daarnaast wijst ESMA ook op het belang van transparantie over de impact van macro-economische omstandigheden.

Gerelateerd nieuws

Efficiënter grondstofgebruik crux voor milieu én ontwikkeling

Zonder nieuw beleid ligt het gebruik van grondstoffen in 60 procent hoger in 2060 dan nu. Om doelen rond klimaat, biodiversiteit en vervuiling te halen is het belangrijk deze groei te beperken. Dit kan met maatregelen gericht op een circulaire economie voor mobiliteit, wonen, energie en voedsel. Dit is de hoofdconclusie van de Global Resources Outlook van het International Resource Panel van de Verenigde Naties (UNEP-IRP), waaraan verschillende onderzoekers van het PBL hebben meegeschreven.

Omgeving

Aandachtspunten bij delen duurzaamheidsdata in keten: contracten en AVG

Ondernemingen die onder het toepassingsbereik van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, moeten rapporteren over hun waardeketen. Om dit correct te doen is duurzaamheidsinformatie in de vorm van data nodig. Een grote groep (mkb-)ondernemingen zal verzocht worden deze informatie aan te leveren. In dit artikel leest u over de handel in data en aandachtspunten van een data-overeenkomst, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Data & Privacy

Anticipeer op impact CSDDD: ‘Goede voorbereiding is het halve werk’

Environment, Social and Governance (ESG) staat prominent in de belangstelling. Voor- en tegenstanders roeren zich in de discussie ten aanzien van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de voorstanders kan de verduurzaming niet snel genoeg worden doorgevoerd, tegenstanders ageren juist tegen het meewegen van ESG-factoren bij het doen van investeringen. Een bespiegeling van Maarten Appels en Vanessa Liem (Van Doorne) over CSRD, CSDDD, morele dilemma’s, 5 procent boete over de omzet en de RvC als klankbord.

Omgeving

Na jaren verwaarlozing moet Nederland nu snel een funderingscrisis afwenden

Een decennia sluimerend en grotendeels genegeerd probleem dreigt de komende jaren als een boemerang terug te slaan: zonder preventieve maatregelen krijgen honderdduizenden gebouwen te maken met verzakkingsschade. De kosten kunnen oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is snel een systeemverandering nodig. “Overwaarde op overwaarde op overwaarde vonden we normaal, investeren in funderingen niet.”

Omgeving