De grondslag van gedrag

De basisschoolperiode is een belangrijke fase in de ontwikkeling van kinderen. Tijdens deze vormende jaren leren kinderen niet alleen rekenen en taal, maar ook hoe ze zich moeten gedragen in sociale situaties en hoe ze conflicten moeten oplossen.

De basisschool is de eerste georganiseerde omgeving waarin kinderen sociale normen en waarden leren, essentiële sociale vaardigheden ontwikkelen en een basis leggen voor toekomstig gedrag. Het is dan ook niet vreemd dat op deze plek ook de eerste signalen en potentiële risico’s voor (later) delinquent gedrag zichtbaar zijn. Het basisonderwijs heeft daarmee een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van risicogedrag en het aanpakken van mogelijke gedragsproblemen en onderliggende risicofactoren.

Door op jonge leeftijd te investeren in preventieve maatregelen, zoals het aanleren van sociale vaardigheden, kunnen basisscholen proactief bijdragen aan het bevorderen van empathie. Het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving is een andere belangrijke stap die basisscholen kunnen nemen om toekomstig risicogedrag, waaronder jeugdcriminaliteit, te voorkomen.

Ondergeschoven kindje

Ondanks het belang van vroegsignalering en preventie van jeugdcriminaliteit, krijgt dit onderwerp momenteel nog vaak onvoldoende aandacht in het basisonderwijs. Dit begint soms al bij de onderkenning van het probleem. Jeugdcriminaliteit wordt gezien als iets wat zich op latere leeftijd manifesteert, waardoor de neiging kan bestaan om het belang ervan in de vroege stadia van de ontwikkeling te onderkennen.

De nadruk in het basisonderwijs ligt vaak primair op het behalen van academische doelen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Hierdoor kan er minder aandacht zijn voor andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen, zoals sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien kampen we landelijk met een lerarentekort, met onderbezetting en een hoge werkdruk als gevolg.

Opgeteld blijft er hierdoor weinig ruimte voor het implementeren van preventieve programma’s gericht op sociale en emotionele ontwikkeling. Ook kan het gebrek aan middelen en training voor leraren hen belemmeren in het effectief omgaan met gedragsproblemen en het opmerken van risicovol gedrag bij leerlingen.

Bouwstenen voor bescherming

Om de positie van het basisonderwijs in de preventie en vroegsignalering van jeugdcriminaliteit te versterken zijn verschillende stappen nodig. Allereerst is er een grotere bewustwording en erkenning nodig van het belang van sociale en emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs, zowel op beleidsniveau als binnen scholen zelf.

Het is essentieel dat wordt geïnvesteerd in training en professionalisering van leerkrachten, zodat zij in staat zijn om risicovol gedrag bij leerlingen te herkennen en hier adequaat op te reageren. Gemeenten spelen een belangrijke rol op het gebied van beleidsontwikkeling en coördinatie. Dit omvat onder andere het ondersteunen van scholen, het toewijzen van middelen en het samenbrengen van verschillende betrokken partners.

Het is cruciaal dat gemeenten een integrale benadering hanteren, waarbij ze samenwerken met alle relevante stakeholders, zoals scholen, ouders, jeugdzorg en maatschappelijke organisaties. Dit om een samenhangend netwerk van ondersteuning te bieden aan kinderen die risico lopen op problematisch gedrag of jeugdcriminaliteit.

Een voorbeeld hiervan is het oprichten van gezamenlijke case managementteams. Deze teams kunnen bestaan uit professionals uit verschillende disciplines die regelmatig samenkomen om casussen te bespreken, individuele behoeften te identificeren en gezamenlijke interventies te coördineren.

Tot slot kan een gemeente scholen ondersteunen bij het implementeren van effectieve strategieën om jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken. Denk hierbij aan de inzet van programma’s die gericht zijn op het bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden bij kinderen, zoals anti-pestprogramma’s en programma’s voor sociale vaardigheden. Door te investeren in preventieve programma’s kunnen basisscholen een belangrijke stap zetten in het voorkomen van problemen.

Het versterken van interdisciplinaire samenwerking en het vergroten van de kennis en vaardigheden van leerkrachten en ander schoolpersoneel zijn cruciale elementen om deze preventieve programma’s effectief te maken. Hierdoor kunnen basisscholen een krachtige rol spelen bij het creëren van een omgeving waarin alle kinderen de kans krijgen om op te groeien tot verantwoordelijke en respectvolle volwassenen.

Door gezamenlijke inspanningen kunnen we samen bouwen aan een toekomst waarin jeugdcriminaliteit wordt teruggedrongen en alle kinderen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.

Over de auteurs

  • Janneke van Esch

    Janneke van Esch is data-analist en adviseur bij TransitiePartners. Als data-analist met een achtergrond als gedragswetenschapper probeert zij een brug te slaan tussen de kwalitatieve inhoud en (de mogelijkheden van) kwantitatieve data in het Sociaal Domein. Door goed door te vragen en kritisch te kijken naar de wensen van de opdrachtgevers en de mogelijkheden van data weet ik op een passende wijze aan te sluiten bij datgene wat écht nodig is om tot verbetering te komen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Verlaging eigen risico zorgt voor meer jongeren met schulden

Deurwaarders zien steeds meer jongeren met schulden, zo meldde de NOS onlangs op basis van eigen onderzoek. Betaalachterstanden bij zorgverzekeringen is een van de oorzaken van deze toename. Op het eerste gezicht wekt het NOS onderzoek verbazing. Bij jongeren denk je aan mensen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Echter, jongeren tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij hun ouders en hoeven dus niet zelf voor hun zorgverzekering te betalen. In het NOS bericht wordt geen enkele leeftijd genoemd. Het kan niet anders dan dat het hier gaat om mensen ouder dan 18 jaar. Jongvolwassenen dus en niet echt jongeren.

Zorg & Sociaal

Wat wil coalitie nu echt met de zorg en het sociaal domein? Antwoord: geen idee

Bijna zes maanden hebben PVV, VVD, NSC en BBB erover gedaan om tot hun akkoord op hoofdlijnen te komen. Het is, gezien die lange looptijd, wonderlijk dat er geen samenhangende visie op bijvoorbeeld het terrein van zorg en het sociaal domein zichtbaar is, ziet Tom Reijner.

Zorg & Sociaal

Vergroten bestaanszekerheid: stop met dweilen met de kraan open

Bestaanszekerheid wordt door mensen uit de ruimtelijke ordening vaak gezien als iets van het sociaal domein. “Daar hoeven wij niets mee”, klinkt het. Elanda de Wit en Frans Wittenberg betogen dat het tegendeel waar is. Juist vanuit de ruimtelijke ordening kan een groot verschil worden gemaakt met het vergroten van bestaanszekerheid. Dit in combinatie met maatregelen vanuit het sociaal domein. Anders gezegd: een domeinoverstijgende aanpak is nodig, langs drie lijnen.

Omgeving

Is het gemiddelde nog relevant in de huidige samenleving?

Sinds januari 2024 maakte ik de overstap van de Jeugdzorg naar de Gehandicaptenzorg. Een andere sector in een andere regio. En ook al zijn de sectoren nog zo verschillend, op hoofdlijnen kampen ze met dezelfde uitdagingen. Vanuit een verwonderende blik reflecteer ik op wat ik zie. In de sector, de organisatie maar bovenal in de maatschappij. In dit artikel licht ik de verwondering rondom de maatschappij eruit. Naast de reflectie doe ik een aantal suggesties in anders denken en handelen, wat in mijn beleving de mensen die zorg ontvangen ten goede kan komen.

Zorg & Sociaal