Ontbinding van de overeenkomst

Door de uitkomst van het onderzoek van de inspectie worden er geen nieuwe kinderen meer geplaatst op beide Zikos-afdelingen. De VNG, iHUB en Pactum maken op korte termijn afspraken om de lopende overeenkomst met wederzijds goedvinden te ontbinden. Voor de komende periode blijft het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) beschikbaar om kinderen, naastbetrokkenen en professionals te ondersteunen bij het organiseren van passend (alternatief) aanbod. Met deze inzet willen we ervoor zorgen dat de kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Gezamenlijk optrekken voor noodzakelijke verbeteringen

Kinderen die nu in de JeugdzorgPlus terecht komen moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Er is tijd, energie en denkkracht nodig om de hele keten te helpen ontwikkelen: van het versterken van vroegherkenning tot de ontwikkeling van passende jeugdhulp en goed onderwijs in een beschermende omgeving.

De oplossing zit daarmee in het echt luisteren naar kinderen, het bouwen aan een lerend netwerk en het beter ontsluiten, samenbrengen en benutten van de beschikbare expertise. Wij zien dat ook als een noodzakelijke, maar nog verder te ontwikkelen stap in het jeugdhulpdomein.

De stem van kinderen laten horen

De komende periode maakt de VNG bestuurlijke afspraken met aanbieders van gesloten jeugdhulp, het rijk en verwijzers over de verbeteringen van de hulp aan kinderen die nu nog in de JeugdzorgPlus terecht komen. Wij vinden het belangrijk dat de stem van kinderen en naastbetrokkenen wordt gehoord bij de totstandkoming van de afspraken en het realiseren van deze verbeteringen.

Meer informatie

Het onderzoek van de inspectie volgde op het onderzoek 'Eenzaam opgesloten' van Jason Bhugwandass, waarin getuigenissen van kinderen zijn opgenomen. Uit dit onderzoek bleek al dat de situatie op de ZIKOS-afdelingen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) tekort schiet voor deze kwetsbare groep kinderen.

Gerelateerd nieuws

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

Cliëntondersteuning: ‘oliemannetjes’ in de zorg

Het is niet makkelijk om in ‘de zorg’ je weg te vinden. Er is een breed palet aan regelingen die lang niet allemaal bekend zijn en soms ook belemmerend werken. Daarnaast is er sprake van ‘machtongelijkheid’ tussen de burger aan de ene kant en ‘de overheid’ aan de andere kant. Dat kan een gemeente zijn, het zorgkantoor, maar bijvoorbeeld ook het indicatie orgaan (CIZ) dat over de toegang tot de Wlz gaat of de instantie die de eigen bijdrage oplegt (CAK). De zorgverzekeraar is geen ‘overheid’ maar de machtsongelijkheid is vergelijkbaar.

Zorg & Sociaal

Jongeren in Nederland blijven koplopers in sociale relaties

Vergeleken met leeftijdgenoten uit andere landen praten Nederlandse jongeren makkelijk met hun ouders als ze ergens mee zitten. Ook ervaren zij veel steun van hun gezin, maar ook van vrienden, klasgenoten en leraren. Daarnaast voelt de Nederlandse jeugd zich minder vaak eenzaam dan leeftijdgenoten uit andere landen. Dat schrijven jeugdonderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau in de HBSC-factsheet waarin Nederlandse jongeren op het gebied van welzijn en gebruik van genotsmiddelen worden vergeleken met leeftijdgenoten uit andere landen.

Zorg & Sociaal

Stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz: Maak de wetgeving overzichtelijker en eenvoudiger

Ze haalden niet de voorpagina’s, de recent gepubliceerde resultaten van het door de Algemene Rekenkamer uitgevoerde verantwoordingsonderzoek 2023 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch was de informatie in paragraaf 4 (incl. sub paragraven en bijbehorende bijlage 3) wel aanleiding voor SP kamerlid Dijk om op 29 mei een motie in te dienen om het in deze paragraaf beschreven vraagstuk (nu eindelijk eens) aan te pakken.

Zorg & Sociaal