Nieuws over ESG

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Column

ESG: Technologie, data en privacy

Ondernemingen die op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een duurzaamheidsrapportage opstellen verzamelen doorgaans veel data. Technologie kan hierbij helpen. Voor ondernemingen is het de uitdaging om enerzijds zo volledig mogelijk te zijn, en anderzijds – met het oog op vertrouwelijkheid en privacy – niet te veel te rapporteren. Hieronder gaan we in op dit spanningsveld (o.a. in relatie tot de AVG en de AI Act) en geven we een aantal praktische tips.

Blog

Duurzaamheidsrapportering door ondernemingen – de Corporate Sustainability Reporting Directive

De Richtlijn (EU) 2022/2464 duurzaamheidsrapportering door ondernemingen, oftewel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is op 5 januari 2023 in werking getreden en moet uiterlijk 6 juli 2024 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De CSRD verplicht ondernemingen in hun bestuursverslag duurzaamheidinformatie op te nemen, stelt regels voor de controle op die informatie en verplicht beursvennootschappen verklaringen die zien op de duurzaamheidsrapportering algemeen verkrijgbaar te stellen. Dit alles is gericht op transparantie en het afleggen van verantwoording, met als indirect doel vooruitgang (bijvoorbeeld door duurzaam investeren) te stimuleren.

Blog

Divers samengesteld pensioenfonds kan tot betere besluitvorming en het behalen van ESG-criteria leiden

Uit de onderzoeken van Netspar en Pensions and Lifetime savings assocations komt het duidelijk naar voren: divers samengestelde pensioenfondsbesturen leiden tot betere besluitvorming. Het draagt bij aan beter afgewogen besluitvorming en tot vermindering van tunnelvisie binnen pensioenfondsen. Ondanks het feit dat de Nederlandse Pensioenwet een beperkte definitie voor diversiteit geeft, gericht op geslacht en leeftijd, blijven de Nederlandse pensioenfondsen achter bij het behalen van de diversiteitseisen. Wij zien het grote belang van een divers samengesteld pensioenfondsbestuur en verbreding van de diversiteitsnormen in de Pensioenwet. In deze bijdrage lichten wij dat toe.

Blog

Groene arbeidsvoorwaarden in de onderneming

Duurzaamheid is binnen veel organisaties een belangrijk thema. Een manier om de organisatie te verduurzamen, is het aanbieden van ‘groene arbeidsvoorwaarden’ aan werknemers. Groene arbeidsvoorwaarden stimuleren werknemers veelal om duurzamere keuzes te maken. Naast dat dit bijdraagt aan het beperken van de uitstoot van de organisatie, kan het aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden een organisatie bovendien een aantrekkelijke werkgever maken voor (toekomstige) werknemers. In deze bijdrage zullen wij dan ook stilstaan bij de vormgeving van groene arbeidsvoorwaarden en het implementeren van deze arbeidsvoorwaarden in de organisatie. Tot slot zullen wij ook ingaan op de ontwikkeling van groene arbeidsvoorwaarden in cao’s.

Blog

Europese toezichthouders publiceren greenwashing-rapporten

De gezamenlijke Europese toezichthouders (ESA’s) hebben op 4 juni drie rapporten over greenwashing gepubliceerd. Het ESMA Final Report on Greenwashing, de EBA Final Report on Greenwashing en het EIOPA Final Report on Greenwashing. Uit de rapporten blijkt dat toezichthouders concrete stappen ondernemen op het gebied van toezicht op duurzaamheidsuitingen. Daarnaast bieden de ESA’s een vooruitblik hoe toezicht op duurzaamheid geleidelijk kan worden verbeterd in de komende jaren.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD

De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid en kan input bieden voor de strategische koers van een onderneming. Onze boodschap is duidelijk: ondanks de uitdagingen is het mogelijk om hier transparant over te rapporteren. Dit blijkt ook uit de goede voorbeelden die we nu al tegenkomen.

Klimaat

Duurzaamheidsuitingen door pensioenfondsen

De afgelopen jaren maakten verschillende Nederlandse pensioenfondsen bekend zich meer te richten op duurzaamheid. De verschillende pensioenfondsen streven op die manier naar een positieve langetermijnimpact op het klimaat en worden daarbij gestimuleerd door veranderingen in de wet- en regelgeving die meer nadruk leggen op duurzaamheidsrapportage. Wij zien in de praktijk dat het voor pensioenfondsen zoeken is naar een balans: pensioenfondsen moeten aan de ene kant voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), maar willen aan de andere kant ook een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het doen van uitingen over duurzaamheid.

Klimaat

Medezeggenschap in tijden van klimaattransitie

Werkgevers dragen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor het realiseren van de klimaatplannen en het terugdringen van de uitstoot in de zakelijke mobiliteit. Hoewel de ene werkgever hier voortvarender mee aan de slag gaat dan de andere, leidt deze transitie er steeds vaker toe dat milieumaatregelen op de agenda komen die een impact hebben op werknemers en/of de werkzaamheden die worden verricht. Wij zien in de praktijk dat ondernemingsraden bij deze maatregelen vaak onvoldoende betrokken worden, terwijl dit op grond van de wet wel zou moeten. Reden genoeg om daar in deze bijdrage bij stil te staan.

Klimaat