Nieuws over Natuur

‘Kabinet versoepelde bestaande stikstofregels speciaal voor Schiphol’

Ondanks een negatief advies van de hoogste stikstofambenaar, versoepelde minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de laatste jaren de stikstofregels voor Schiphol. Dat meldt NRC op basis van een WOO-verzoek door Mobilisation for the Environment.

Nieuws-persbericht

Advies over initiatiefwetsvoorstel om ecocide strafbaar te stellen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 27 maart 2024 het advies vastgesteld over het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Van Raan om ecocide strafbaar te stellen (Wet strafbaarstelling ecocide). Het advies is op 2 april 2024 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Nieuws-persbericht

De natuurherstelwet: het nieuwe stikstofprobleem?

De verordening betreffende natuurherstel (“Natuurherstelwet”) is een controversieel wetsvoorstel waar zowel voor- en tegenstanders een felle campagne over voerden.[1] Hoewel het tot op het laatste moment spannend was, heeft het Europees Parlement op 27 februari 2024 de Natuurherstelwet goedgekeurd. Hiermee is de laatste belangrijke stap genomen voordat de lidstaten de Natuurherstelwet goedkeuren en een feit wordt. In deze bijdrage worden de belangrijke punten uit de Natuurherstelwet en de potentiële gevolgen voor Nederland uiteengezet. Aangenomen wordt dat deze nieuwe wetgeving kan leiden tot een spanningsveld met bijvoorbeeld infrastructuur, woningbouw en de energietransitie.

Blog

Ministers Harbers, Adema, Van der Wal en Jetten nemen Staat van de Noordzee in ontvangst

In het Noordzeeoverleg van 20 december is de Staat van de Noordzee vastgesteld en aangeboden aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en voor Klimaat en Energie.

Nieuws-persbericht

Waar blijft het Masterplan Natuur?

Door de inwerkingtreding van de EU Biodiversity Strategy 2030 en het VN Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework heeft het nieuwe kabinet de verantwoordelijkheid om de Nederlandse natuur gezonder en groener te maken. De contouren van het Nederlandse actieplan dat hier op gebaseerd zal worden zijn ook zonder volledige uitwerking in grote lijnen duidelijk. Naast het zoeken van een uitweg uit de stikstofimpasse – nog steeds van buitengewoon groot belang - zal een nieuw kabinet moeten inzetten op het realiseren van méér natuur, en zorg moeten dragen voor een goede basiskwaliteit van onze natuur.

Blog

EU-wet op het gebied van natuurherstel: Europarlementariërs sluiten een akkoord om 20% van het land en de zee van de EU te herstellen

De nieuwe wet, waarover overeenstemming is bereikt met de lidstaten, stelt als doel voor de EU om tegen 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU te herstellen, en tegen 2050 alle ecosystemen die herstel nodig hebben.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Onderzoek: groennormen steden schieten tekort, miljarden extra nodig

De huidige normen voor groen schieten tekort en bieden geen antwoord op uitdagingen voor het klimaat, de biodiversiteit en gezondheid. Ook is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het groen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer naar de tien groennormen die op dit moment gebruikt worden door de steden.

Omgeving

Gemeenteraad Alphen aan den Rijn akkoord met contourenplan Gnephoekpolder

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft onderzocht of er in de Gnephoek nieuwe woningen kunnen komen en of tegelijkertijd de natuur in het gebied kan worden verbeterd. Deze onderzoeken zijn nu klaar en vastgelegd in een Contourenplan.

Omgeving

Noordzeker en Zeevonk II winnen tenders windparken op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta

De grootste vergunningsronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe is succesvol afgerond. Noordzeker, een consortium van ABP, APG en SSE Renewables, is de winnaar van de vergunning voor windpark IJmuiden Ver kavel Alpha. Hierbij ligt de nadruk op de versterking van de natuur van de Noordzee. Zeevonk II, een joint venture van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is de winnaar van IJmuiden Ver kavel Beta. Bij dit windpark ligt de nadruk op de slimme inpassing van het windpark in het energiesysteem. De 2 windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.

Klimaat