Nieuws

Dossiers

 • Woningbouw

  Nederland kent een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. De komende jaren moet daarom een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Ook krimpgebieden spelen een rol, wat vraagt om veranderingen in de woningvoorraad.
 • Schaarse ruimte

  De ruimtevraag in Nederland is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit is van invloed op de leefomgevingskwaliteit, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn steeds meer ruimtelijke opgaven: de komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen, maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.
 • Gezonde leefomgeving

  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waarin mensen veilig kunnen leven, met aandacht voor schone lucht, bodem en water. Het streven is een omgeving vrij van schadelijke stoffen zoals PFAS, die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.
 • Leven in de wijk

  Het leven in de wijk betreft de manier waarop buurtbewoners hun omgeving ervaren, op zowel interpersoonlijk, als voorzieningsniveau. De mate van sociale cohesie in een bepaalde wijk kan te maken hebben met zowel ruimtelijke factoren, zoals de aanwezigheid van ontmoetingsplaatsen, of bepaalde faciliteiten en diensten, maar ook het gevoel van veiligheid onder bewoners.
 • Woonklimaat

  Om een goed woonklimaat te bevorderen, moeten steden en gemeenten zorgen voor een goede planning en ontwerp van de bebouwde omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende groenvoorzieningen te creëren, duurzame mobiliteitsoplossingen te implementeren, en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

  Tools en bouwstenen

  Jurisprudentie

  Oneerlijk huurprijs-wijzigingsbeding heeft grote gevolgen voor verhuurders

  De rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gewezen over een huurprijswijzigingsbeding in een huurovereenkomst tussen de professionele verhuurder Bouwinvest en particuliere huurders.

  E-cursus

  Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In deze e-cursus worden alle belangrijke wijzigingen die de wet met zich meebrengt ten aanzien van vergunningen en procedures behandeld.

  Naslag

  Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Dit handboek legt de praktische gevolgen uit van de Wkb. Nu de spelregels vaststaan geeft dit boek voor allen die een rol spelen binnen dit veld houvast over wat er van hen wordt verwacht.

  Whitepaper

  Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

  BügelHajema nodigt je uit om de draai te maken! We bespreken de motieven, ambities en doelen achter de Omgevingswet.

  Kruijsse, Wietse

  Wietse Kruijsse is Adviseur Energie bij Twynstra Gudde.

  Johan Hageman

  Johan Hageman is Adviseur Leadership & Change bij TwynstraGudde.

  Harm Hommes

  Harm Hommes is advocaat bij Dommerholt Advocaten. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en privacyrecht.

  Verdiepende dossiers

  Omgeving

  Gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling betreft het proces van transformatie van een gebied en omvat doorgaans niet alleen het beoogde vastgoed, maar ook de omliggende (openbare) ruimte.

  Klimaat

  Natuurinclusief bouwen

  Natuurinclusief bouwen is de verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen.

  Data & Privacy

  Internet of things

  Internet of Things is een verzamelnaam voor levenloze objecten die hun omgeving en zichzelf monitoren, om de geregistreerde gegevens vervolgens via de cloud te delen.

  Zorg & Sociaal

  Beschermd wonen

  Beschermd wonen is wonen in een accommodatie of instelling waar begeleiding en toezicht 24 uur per dag aanwezig of oproepbaar is. De verantwoordelijkheid voor het bieden van deze manier van wonen ligt bij de Gemeenten.

  Omgeving

  Woningbouw

  Het tekort aan (betaalbare) woningen maakt dat woonbeleid een belangrijk thema is op de politieke agenda. Zowel de overheid als de woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol.

  Omgeving

  Vitaliteit platteland

  Het is de ambitie om het Nederlandse landelijk gebied op allerlei vlakken toekomstbestendig te maken. Leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzaamheid zijn daarbij kernbegrippen.

  Omgeving

  Omgevingsvergunning/ Wabo

  De omgevingsvergunning behelst diverse domeinen, zoals bouw, milieu en ruimtelijke ordening. In de Omgevingswet komen daar nog enkele thema’s bij, zoals water, beschermde (natuur)gebieden en luchtvaart. 

  Omgeving

  Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet beoogt de nodige wet- en regelgeving in het omgevings-domein te integreren in één wet, vier AMvB’s en één regeling. Het is een van de grootste wetgevingsoperaties in Nederland.